Wordt het geen tijd voor een witte mars voor ondernemers?

Ondernemers en CEO’s kunnen veel van elkaar leren. De kracht van ondernemers is dat ze hun passie, hun ideeën en hun centen in een bedrijf steken en daar een volle 100% voor gaan. Daar heb ik veel respect voor. België is zonder meer een kmo-land en voor mij zijn ondernemers de sterkte van onze regio.

Kmo’s slagen er bovendien veel meer dan multinationals in om voor lokale verankering te zorgen. Hun actieradius is ook anders: ze werken dichter bij huis. Ik geloof steeds minder dat multinationals zorgen voor duurzame jobcreatie in een regio. Kijken we maar naar het recente drama van Ford Genk.

Bedrijfsleiders van kmo’s zijn volbloed ondernemers. Top-CEO’s zijn veeleer managers – en vaak zeer goede. Zoals ik al aangaf in het begin: ik ben ervan overtuigd dat beide profielen van elkaar kunnen leren. Ik hoop dan ook dat deze campagne van SD Worx dat mogelijk zal maken (de nadruk lijkt me nu nog wat op eenrichtingsverkeer te liggen) en we tot een mooie kruisbestuiving kunnen komen.

In dat kader wil ik graag twee zaken kwijt. Een eerste is een oproep aan politici en alle sociale partners tot een sense of urgency. In West-Europa bereiken we stilaan de limieten van onze welvaart. Iedereen weet dat we de tering naar de nering moeten zetten. Hoe? Volgens de eenvoudige principes die elke goede huisvader hanteert: niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt, en volgende generaties niet opzadelen met schulden.

Een te grote regelneverij verlamt echter de ondernemingen om verder welvaart te creëren. Daarnaast telt de groep van ondernemers – de motor van onze economie – te weinig schouders om alle maatschappelijke lasten op af te wentelen. Ik geloof dat we stilaan nood hebben aan een nieuwe witte mars, gedragen door alle lagen van de bevolking, om een duidelijk a-politiek signaal te geven. Er moet een kentering komen, zodat onze welvaart niet in het gedrang komt. En dus hebben ondernemingen zuurstof nodig.

Een tweede punt dat ik wil maken, is een concrete tip aan de ondernemers in dit land. Ik ben een ingenieur van opleiding en heb IT zijn opgang zien maken in de bedrijfswereld. Het is maar een middel, maar ik geloof sterk dat kmo’s met een doorgedreven automatisering meer rendement en meer eenvoud kunnen bereiken. Een kmo die vandaag een nieuw concept of product op de markt wil brengen, vindt bijvoorbeeld in het internet een enorme facilitator om sneller buitenlandse markten aan te boren.

Ik eindig graag op een positieve noot. Optimism is a moral duty. Het wordt ondernemers niet gemakkelijk gemaakt met de steeds complexere spelregels. Daarom moeten we tot elke prijs verhinderen dat ondernemers ontmoedigd raken. En daar zal iedereen wel bij varen.

(Deze bijdrage verscheen op 18 december 2012 op de sdworx website tgv de campagne “Haal een CEO naar je KMO”)

Een korte bijdrage tot het vMA Jonge Managers Wijze Mentors 2012 iBook

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn” stelde de futuroloog Alvin Toffler ooit. Er waren verschillende redenen om in te stappen in het “Jonge Manager, Wijze Mentor” programma maar deze was een zeer persoonlijke drijfveer. Tijdens mijn loopbaan van bijna 30 jaar heb ik immers vastgesteld dat veranderingen elkaar sneller en sneller opvolgen. Een aantal mensen uit mijn generatie heeft het daar nog steeds moeilijk mee terwijl onze 2 zonen daar veel soepeler mee omgaan. Maar de generatie daartussen? Ik heb veel met hen gewerkt maar dit programma laat mij toe een aantal elementen objectief te observeren. Hoe gaan zij om met de vergrijzing, de economisch crisis, work-life balance, diversiteit, … kortom de thema’s waarmee we dagelijks geconfronteerd worden en waar alle consultants hun mening over hebben? Bedankt vMA, bedankt Michael, bedankt voor de gratis consulting. Ik hoop dat ik jullie ook iets in return heb gegeven. Want de hoofdzaak blijf immers overdracht van kennis en dit op een zeer praktische manier.

“Al doende leert men” is een andere bekende uitspraak die ervan uitgaat dat ouderen –door hun ervaring- meer kennis en kunde hebben dan jongeren. Het streelt mijn intussen grijze haren maar ik ben niet altijd overtuigd. Vraag het maar aan Toffler. Toch hebben we geprobeerd tijdens het programma zoveel mogelijk door te geven. Mentoring of coaching? Wat is het verschil? Ik lig er niet van wakker. In beide gevallen stel je vragen. Want alleen door vragen te stellen worden de hersenen aan de andere kant geprikkeld, wordt er een denkproces in gang gezet en kan er kennis overgedragen worden.

“Time is money”. Zowel jonge managers als wijze mentors hebben een drukke agenda en hoe kan je dit programma efficient laten lopen? Regelmaat is dan de enige oplossing. Wij hebben dus wekelijks een contact ingepland. Op vrijdag, ergens tussen 18 en 19 uur, telefonisch. Om bij te praten. En dit natuurlijk aangevuld met een aantal face-to-face meetings. Want dat zijn de diepere contacten waar je elkaar beter kan leren kennen. En als er iets dringend was? Geen probleem, een GSM werkt 24 uur per dag.

“Voorbereiding is de basis tot succes”. En dat heb ik gemist bij de start van dit programma. Het was alsof we er ‘koud’ werden ingegooid. Nooit een informatieset ontvangen, 2 pagina’s hadden volstaan. Met het doel van dit programma; voor vMA en voor de jonge manager. Met enkele praktische tips over hoe het aan te pakken. Met het verschil tussen coaching en mentoring. En met de vraag naar enkele persoonlijke objectieven voor zowel de manager als de mentor. Die onderling besproken en afgetekend worden vooraleer het programma start. Een soort Service Level Agreement dat achteraf een scorecard wordt.

Want meten is weten. Sprak de wijze manager. Tot de jonge mentor.

Tot zover mijn OnePager over het vMA Jonge Managers Wijze Mentors 2012 programma. Het Trends en Kanaal Z interview werd –samen met alle andere duo’s- samengebracht als vMA Jonge Managers Wijze Mentors 2012 iBook en is sinds deze morgen beschikbaar op de Apple iBookstore. Dit iBook kan je gratis downloaden op iPad samen met 84 miljoen andere mensen.

image

Het vMA Jonge Managers Wijze Mentors 2011 iBook staat ondertussen in de Top20 van meest gelezen “Business & Professional” gratis iBooks op de Apple iBookstore. En zo speelt onze lokale vMA in de globale Apple Champions League …

image-1

Uit de tijd toen de paus nog niet geloofde in Twitter

De Maya’s hebben gelijk, de wereld zal vergaan op 21 december 2012. Gisteren werden de eerste voortekenen gegeven. Electrabel begint plotseling tarieven te verlagen en De Morgen beschouwt een twitterende paus als wereldnieuws. We zijn inderdaad gek geworden.

Omdat we nog maar een week te leven hebben wil ik al mijn SmoelBoek studentenvrienden en -vriendinnen onderstaande tweet van zeereerwaarde heer Van Wayenberg uit 1936 niet weerhouden. De vice-rector van de Leuvense Alma Mater stuurde zijn herderlijke schrijven ter publicatie naar het Leuvense studentenblad “Ons Leven” voor verdere verspreiding. @Pontifex avant-la-lettre. Geniet ervan. Men twittere het voort.

Betrekking tussen Studenten en Meisjesstudenten.

Het wordt de heren studenten op het hart gedrukt dat zij hier te Leuven aan de Hogeschool gekomen zijn eerst en vooral om te studeren en dat zij vooral niet uit het oog mogen verliezen de goede en prijzenswaardige raadgevingen welke zij van hun collegeprofessoren ontvingen. Deze raadgevingen kunnen we herleiden tot deze drie grote deugden: studie-ijver, soberheid, kuisheid. Zolang zij aan de vaderlijke zorgen van de bisschoppelijke en andere colleges toevertrouwd waren, was het grootste gevaar deze tijden, namelijk de VROUW, voor hen een gesloten boek. Aan de universiteit gekomen, staan zij alleen tegenover dit gevaar. Daarom wees op uwe hoede. De meisjesstudenten, komende uit de pensionaten, geleid door onze onovertrefbare religieuzen, opgebracht in de vrees des Heren, komen hier aan onze universiteit te staan te midden van een vreemde, ja vijandelijke wereld.

Daarom zeg ik tot hen: “ Weest indachtig de parabel der wijze en dwaze maagden en zorgt dat uw olielamp steeds blijft branden. Dit gezegd zijnde, verzoek ik goede nota te willen nemen van het volgende: Het is den studenten en meisjesstudenten ten strengste verboden samen op straat te wandelen, met mekaar andere dan wetenschappelijke gesprekken te voeren, en dan moeten deze gesprekken tot een minimum herleid worden. De meisjesstudenten zijn verplicht steeds uiterst zedig gekleed te zijn, liefst donkere kleuren. Korte mouwen zijn ten strengste verboden evenals decolleté, geverfde lippen, gepoederde wangen en gepolierde nagels, want alle uiterlijk schoon is verderfelijk voor den Heer. Het dragen der pet is geoorloofd, zijnde dit ook door mijn voorganger, maar er weze op gedrukt dat koketterie uit den boze is. De Eerwaarde Moeder Oversten der onderscheiden pedagogieën worden dringend verzocht zich ervan te vergewissen dat de meisjesstudenten, alvorens ’s morgens de pedagogie te verlaten, aan al deze vereisten te voldoen.

Gedrag op Straat.
De meisjesstudenten gelieven steeds met twee over straat te gaan. Zij zijn verplicht steeds den kortste weg te nemen naar de respectievelijke leslokalen. Zij nemen te allen tijde een zedige houding aan en stellen zich hierbij als voorbeeld de religieuzen en priesterstudenten. Onnodig te herhalen dat het nooit mag gebeuren dat zij met studenten samen naar de cursus gaan of dezelfde verlaten. Uitzondering wordt gemaakt voor eventuele secretaressen van faculteitskringen. Professoren, zo wereldlijke als geestelijke worden aanzien als neutrale wezens, tenminste gedurende de uren dat zij les geven. Hetzelfde geldt echter niet voor de assistenten die gebonden zijn door deze schikkingen.

In de cursus.
De meisjesstudenten zullen vooraan zitten. Zij zullen door hun houding, hun naarstigheid en stilzwijgendheid hun aanwezigheid doen vergeten aan de studenten, voor wie zij geen afleiding mogen betekenen in het ijverig volgen van de geleerde woorden der heren professoren.

Vergaderingen.
Het is de meisjesstudenten toegelaten de verbondsvergaderingen, opvoeringen Vlaams Volkstoneel, doopavonden en vergaderingen der faculteitskringen bij te wonen. Echter moeten zij in alle omstandigheden ten laatste om 22 u.15 de vergadering verlaten ten einde te 22 u.30 in hun respectievelijke pedagogieën terug te zijn. In de verbonds- en andere vergaderingen zullen de meisjesstudenten tesamen op de eerste rijen plaats nemen. Na hen zullen de priesterstudenten en paters zich neerzetten, dan eerst zullen de studenten komen opdat het goed weze dat er op de vergaderingen een neutrale zone weze tussen beide geslachten.

In de bibliotheek.
In afwachting dat er een speciaal lokaal ter beschikking van de meisjesstudenten gesteld wordt, zullen de plaatsen bezet worden, en om dezelfde reden als hierboven vermeld. Zijn nog verboden, bioscopen, dancings, patisserie’s, drank- en eetgelegenheden, kroegen en andere wereldse lokalen, verder wandelingen op de vesten of naar de Zoete Waters. Ook herinneren wij er de studenten aan dat het ten strengste verboden is,’s avonds concerten, ’t zij muzikale of vocale te gaan brengen aan de onderscheiden pedagogieën, of kreten te uiten of de huisbel te doen rinkelen. De pedagogieën zijn huizen des vredes en der stilte.

Bezoeken.
Het is den meisjesstudenten thans verboden hun broeders studenten op hun studiekamer een bezoek te brengen, onnodig hier te zeggen dat het op straffe van wegzending verboden is een bezoek te brengen aan studenten met wie men in geen familiebetrekking staat. Wanneer een studentin in de pedagogie in uitzonderlijke gevallen bezoek ontvangt van een mannelijk wezen, dan zullen den Eerwaarden Zusters, belast met de orde, er voorzorgen dat zij steeds op behoorlijke afstand blijven. Ik bedoel hier het meisjes- studente en haar bezoeker, liefst zullen zij aan weerszijden van een tafel plaats nemen. Het is ook noodzakelijk dat een Eerwaarde Zuster discreet deze bezoeken volgt. Het weze de Zeer Eerwaarden Moeder Overste der onderscheiden pedagogieën op het hart gedrukt mij die meisjesstudenten te signaleren die een uitzonderlijk groot aantal brieven ontvangen. Ook dienen zij er streng de hand aan te houden dat op de kamers der meisjesstudenten geen mannelijke foto’s of dergelijke de austeriteit dezer plaatsen storen. Moest het geval zich voordoen dat een meisjesstudente andere dan wetenschappelijke betrekkingen onderhoudt met een student, dan moet mij dit onmiddellijk medegedeeld worden, opdat dadelijk de nodige maatregelen zouden getroffen worden om beide verdwaalden terug op het rechte spoor der deugd te brengen. Indien deze schikkingen met tucht en liefde gevolgd worden, dan zullen we gelukkig zijn het onze ertoe bijgedragen te hebben om te komen aan onze geliefde Alma Mater tot de strenge, scherpe en weldoende scheiding der geslachten.

Gedaan ten Vice-Rectoraat
St. Michielsstraat , Leuven
10 November 1936.